Organisaatio ja organisaatiokulttuuri

Ihmiset muodostavat organisaatioverkoston

Tällä kertaa päätin avata hieman erilaisia organisaation rakenteeseen vaikuttavia asioita. Koska kaikki liiketoiminta on aina jossakin määrin sosiaalista kanssakäymistä, muodostuu organisaatioiden sisälle ja välille erilaisia toimintatapoja ja kulttuureita. Organisaation voidaankin sanoa olevan ihmisryhmä, joka pyrkii järjestelmällisesti tiettyihin päämääriin ihmisten ja välineiden toimintaa säätelemällä. Organisaatiossa tapahtuu yhteistyötä ihmisten välillä, ja ihmiset muodostavat jonkinlaiset rakenteen ja tämän koordinoinnin.

Organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuurin määritelmä on hyvin samoista palasista muodostuva, kuin kulttuurin

määritelmä. Siihen vaikuttavat arvot, uskomukset, normit, käytännöt ja rituaalit.

Organisaatiokulttuuri todellistuu yhteisen oppimisen, jaetun historian ja kokemuksen kautta. Kuva

organisaatiokulttuurista on sidoksissa yksilön omista skeemoista ja maailmankuvasta.

Organisaatio dynaamisena verkostona

Tyypillisenä piirteenä organisaation toiminnalle on sen hektisyys, ”epäselvyys”, eli vaikea erottaa

mistä alkaa ja mihin päättyy. Kuitenkin hektisyyden ja kaaoksen keskeltä tuotetaan uusia

toimintatapoja sekä innovaatioita. Organisaatiolla on tiiviit kontaktit ympäristöön ja sidosryhmiin.

(yhteistyökumppanit, alihankkijat, asiakkaat, laki, verotus, työntekijät). Organisaatiossa työnkuvat,

roolit ja rakenteet ovat jatkuvassa muutoksessa.

Asiakasta ei pidä vetää mukaan organisaatioketjuun, vaan hänen olisi saatava haluamaan palvelua

haluamallaan lailla. Silloin ylempien organisaatiotasojen päätökset ja toimintatavat eivät merkitse,

jos asiakas ei pysty olemaan tyytyväinen palveluun. Esimies ei voi siis olla vain yksin hyvä, sillä

alin tasohan on suorassa vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa, ja joskus tällä tasolla voi olla jopa

eniten merkitystä.

Hierarkia on tyypillinen organisaatiorakenne

Erilaiset organisaatiokulttuurit:

Organisaatioita on olemassa erilaisia, joiden rakenne ja toimintatavat ovat keskenään erilaisia.

Meille tutuin organisaatiokulttuuri on luultavasti hierarkiakulttuuri, sillä monet yritykset ovat

rakentuneet juurikin tämän mukaisesti. On olemassa kuitenkin monia muitakin tapoja johtaa ja

organisoida ryhmää, ja kaikissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Oleellisimpina muuttujina

näissä kaikissa kulttuureissa katsotaan kuitenkin olevan joko sisäisten asioiden tärkeys ja

integraatio, tai ulkoisiin asioihin keskittyminen, sekä toiseksi, vahva kontrollointi tai joustavuus. Pysy mukana sivuillamme, sillä seuraavassa postauksessa käymme läpi erilaisia organisaaitokulttuurisia rakenteita!